Gmina Bralin

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd Gminy Bralin niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urząd Gminy Bralin powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. przesłać na adres:

Urząd Gminy Bralin,

ul. Rynek 3,

63-640 Bralin;

 1. złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bralin w godzinach od 7.30 do 15.30;
 1. przesłać za pośrednictwem e-PUAP 06c0b7xkwf/skrytka;
 1. przesłać pocztą elektroniczną gmina@bralin.pl

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Urząd Gminy Bralin odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Urzędu Gminy Bralin skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Format: docx, 53.88 kB