Gmina Bralin
Powróć do: Gospodarka Odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie uchwały nr XIV/92/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 9488) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Na podstawie uchwały nr XLIX/261/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 roku w w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za worek lub pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 10013):

- stawka opłaty wynosi (gdy odpady są zbierane w sposób selektywny):
1) za pojemnik o pojemności 120 l - 17 zł
2) za worek o pojemności 120 l – 17 zł
3) za pojemnik o pojemności 240 l - 34 zł
4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 153 zł
5) za pojemnik o pojemności 7000 l – 986 zł

- stawka opłaty podwyższonej (w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny):
1) za pojemnik o pojemności 120 l - 51 zł
2) za worek o pojemności 120 l – 51 zł
3) za pojemnik o pojemności 240 l - 102 zł
4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 459 zł
5) za pojemnik o pojemności 7000 l – 2958 zł


Na podstawie uchwały nr XLIX/262/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 10012) – stawka opłaty wynosi:

- 170 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi - 340 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


ULGA ZA KOMPOSTOWANIE

Na podstawie uchwały nr XX/134/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 3837), zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej deklaracji lub zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz oświadczenie w niej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.


TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Bralin zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, bez wezwania, w następujących terminach:
- do 15 stycznia – za styczeń i luty,
- do 15 marca – za marzec i kwiecień,
- do 15 maja – za maj i czerwiec,
- do 15 lipca – za lipiec i sierpień,
- do 15 września – za wrzesień i październik,
- do 15 listopada – za listopad i grudzień.

Ryczałtową opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się jednorazowo, z góry, w terminie do dnia 15 marca za dany rok kalendarzowy.


WPŁATY

Wpłat można dokonać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, nadawany każdemu właścicielowi nieruchomości po złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bądź inkasentowi.
W tytule przelewu należy zamieścić:
• nazwisko i imię (nazwę) składającego deklarację,
• adres nieruchomości, której opłata dotyczy,
• dopisek „opłata za odpady komunalne”.


DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące opłat za odpady komunalne prosimy kierować pod nr tel.:
62 78 11 225 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bralin (II piętro, pok. 17).

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w uchwale rady gminy.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników i worków z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się w celu określenia, w drodze decyzji, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, gdyż od 6 września 2019 r. wszyscy właściciele nieruchomości mają ustawowy obowiązek zbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny.