Gmina Bralin
Powróć do: Gmina Bralin

Położenie Bralina

Gmina Bralin położona jest na południu województwa wielkopolskiego, w powiecie kępińskim.

Południowa i centralna część obszaru gminy Bralin znajduje się na terenie Wysoczyzny Wieruszowskiej, będącej częścią Niziny Południowowielkopolskiej. Z kolei północno-zachodni obszar gminy Bralin obejmuje teren Wzgórz Ostrzeszowskich. Wody powierzchniowe występujące tutaj należą do Regionu Wodnego Środkowej Odry, płyną tu rzeki: Niesób (lewy dopływ Prosny), Szumna Woda, Czarna i Biała Widawa (dopływ Widawy).

Przez gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny, jakim jest droga ekspresowa S8, łącząca Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok. Dogodna komunikacja do dużych aglomeracji oraz wjazd na drogę S8 przez „węzeł Bralin” usytuowany w zachodniej części miejscowości Bralin stwarzają dobre warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego w gminie Bralin. Wyróżnikiem gminy Bralin jest potencjał przestrzeni do zagospodarowania - tereny mieszkaniowe i inwestycyjne.

Siedzibą gminy jest Bralin. W jej skład wchodzi 12 sołectw: Bralin, Czermin, Działosze, Gola, Chojęcin, Chojęcin–Parcele, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca, Tabor Mały, Tabor Wielki i Weronikopole. Gmina Bralin zajmuje obszar 85,16 km² i zamieszkuje ją 6054 mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.)

76,6% ogólnej powierzchni gminy zajmują użytki rolne. W rejonie Białej Widawy i Szumnej Wody występują duże kompleksy łąk. Na terenie gminy znajdują się dwa zwarte kompleksy leśne, jeden w północno–zachodniej, a drugi w północno–wschodniej części gminy. Łączne zajmują 16,8% powierzchni gminy. Przede wszystkim są to lasy sosnowe i sosnowo–brzozowe.

 

http://www.bralin.e-mapa.net/