Gmina Bralin

W dwóch sołectwach naszej gminy spełnimy oczekiwania mieszkańców

28 marca 2024 r. wójt gminy Bralin, Piotr Hołoś podpisał dwie umowy, których przedmiotem jest poprawa jakości sieci dróg w gminie Bralin. 

Pierwsza umowa dotyczy budowy nawierzchni drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej o długości ok. 251 m i szerokości min. 4,0 m. W ramach zadania powstanie nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami z kruszywa kamiennego, fragment chodnika w ciągu drogi powiatowej z dojściem do wiaty przystankowej, linia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej oraz kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu. Wartość zadania to kwota  919 000,00 zł.

Druga umowy dotyczy remontu drogi gminnej łączącej miejscowości Tabor Mały – Utratę i Mielęcin. W ramach zadania ułożona zostanie nowa warstwa  nawierzchni bitumicznej, pobocza z kruszywa kamiennego, wyremontowane zostaną dwa przepusty oraz usunięte zostaną korzenie drzew i krzewów na długości ok. 300 m. Całkowita wartość zadania to kwota 773 867,35 zł, w tym 595 473,83 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą robót objętych umowami, zgodnie z przeprowadzoną procedurą udzielania zamówień publicznych, została spółka Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe SA reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Kamila Megę.

Podpisanie umowy, wójt Piotr Hołoś i Patryk MegaPodpisanie umowy, wójt Piotr Hołoś i Patryk MegaDroga w Taborze MałymDroga w Nowej Wsi KsiążęcejDroga w Nowej Wsi Książęcej w gminie BralinDroga w Nowej Wsi Książęcej

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności