Gmina Bralin

Kolejny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 2022

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji jesienią 2021r., Gmina Bralin złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Kolejnym etapem było podpisanie umowy z funduszem w marcu br. Kwota przyznanej dotacji wynosi 10 700 zł, co  stanowi 100% całkowitego kosztu netto przedsięwzięcia. W ramach dotacji kwalifikowane będą koszty transportu oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Realizacja zadania planowana jest na przełomie maja i czerwca 2022 roku.

 Z dofinansowania będą mogli skorzystać wszyscy rolnicy, którzy we wrześniu ubiegłego roku złożyli do urzędu gminy stosowane zgłoszenie. Zinwentaryzowano wówczas 28 gospodarstw rolnych, w których zalega około 21 ton odpadów. Odpady te zostaną zważone przy odbiorze i sklasyfikowane zgodnie z ustawą o odpadach.

 Wkrótce nastąpi wyłonienie, w drodze zapytania ofertowego, wykonawcy zadania, który będzie odpowiedzialny za odbiór i transport odpadów do instalacji, w której zostaną one poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w zależności od jakości dostarczonych opadów. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie przedstawionych kart przekazania odpadów potwierdzonych przez końcowego odbiorcę.

Jednocześnie zawiadamia się, iż udzielona pomoc będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) oraz ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej