Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Pełna nazwa organizacji:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy z siedzibą w Bralinie

 

Adres siedziby:

ul. Wrocławska 49, 63-640 Bralin

 

Adres do kontaktu, tel., e-mail:

ul. Wrocławska 49, 63-640 Bralin

tel. 62 78 11 233

 

Adres strony internetowej/ portalu społecznościowego organizacji:

…………………

 

Nr KRS/nr właściwego rejestru, ewidencji:

KRS: 0000109984

 

Osoba/osoby uprawione do reprezentowania stowarzyszenia (zgodnie ze statutem):

Alojzy Leśniarek – przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie

 

Osoba do kontaktu, tel.:

Mirosława Szudy – sekretarz zarządu; tel. 62 78 11 233

Stanisław Mirowski – wiceprzewodniczący oddziału; tel. 62 78 11 233

 

Informacja o działalności, cele stowarzyszenia, najważniejsze inicjatywy:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na terenie gminy Bralin działa od 1974 roku. Najpierw były to koła terenowe w kilku miejscowościach, podlegające pod oddział rejonowy w Kępnie. Jednak już w 1992 roku utworzono w Bralinie Oddział Gminny, który z biegiem lat został przekształcony w Oddział Rejonowy PZERiI  i w takim kształcie istnieje do dziś.

Obecnie Oddział Rejonowy  PZERiI z siedzibą w Bralinie działa na terenie trzech gmin: Bralina, Baranowa i Rychtala. Tworzy go 16 kół, które skupiają ponad 900 członków.

Siedziba zarządu oddziału mieści się w Bralinie przy ul. Wrocławskiej 49  w pomieszczeniach po dawnej bibliotece, które związek otrzymał w użyczenie od urzędu gminy na swoją statutową działalność.

Od 1976 roku przy oddziale działa zespół wokalny „Ale Babki”, który od 40. lat tworzą członkowie bralińskiego oddziału (obecnie pod kierownictwem Henryka Kupczaka). Zespół koncertuje na spotkaniach związkowych i różnych uroczystościach organizowanych na terenie gminy Bralin a także powiatu kępińskiego oraz różnych przeglądach i imprezach integracyjnych o szerszym zasięgu.

Od 1984 roku jest prowadzona kronika oddziału, licząca już sześć tomów, w której kolejni kronikarze zapisują i dokumentują działalność związku, tj. kół terenowych, zarządu oddziału i zespołu wokalnego.

Główne cele działalności związku to:

 1. Dążenie do poprawy sytuacji socjalno-bytowej emerytów, rencistów i inwalidów;
 2. Uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
 3. Integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego,  artystycznego i turystycznego;
 4. Reprezentowanie interesów członków związku wobec organów administracji publicznej i samorządowej;
 5. Popularyzowanie istotnych spraw i problemów członków PZERiI wśród lokalnej społeczności.

 

Dotychczasowa działalność Oddziału to:

 1. Organizowanie życia kulturalnego poprzez różne spotkania w poszczególnych kołach terenowych, np. statutowe Dni Seniora i Inwalidy, majówki, wieczorki taneczne, biesiady przy grillu, śniadania wielkanocne, spotkania opłatkowe, imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Kobiet i inne;
 2. Prowadzenie akcji wydawania żywności dla najuboższych rodzin a także osób długotrwale i ciężko chorych oraz niepełnosprawnych;
 3. Organizowanie 7-8 dniowych wczasów nad morzem i w górach oraz jednodniowych wycieczek krajoznawczych, wyjazdów na spektakle teatralne i pielgrzymek do miejsc kultu religijnego;
 4. Prowadzenie Związkowej Kasy Pogrzebowej i innej działalności statutowej;
 5. Udział zespołu „Ale Babki” w koncertach i przeglądach muzycznych z innymi zespołami wokalnymi, w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez ośrodki kultury i kluby seniora oraz imprezach i spotkaniach związkowych.
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie
 • Z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0