Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Realizacja projektu pn."Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie."

Gmina Bralin realizuje projekt  pod nazwą  „Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” w ramach Osi Priorytetowej 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada budowę przedszkola - nowego obiektu infrastruktury przedszkolnej. W ramach realizacji projektu wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące branżę budowlaną, elektryczną, sanitarną, teletechniczną, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia i umeblowania i wyposażenia technologicznego kuchni.
 

Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 7 054 063.74 zł, a kwota wykazywanych  kosztów kwalifikowanych w ramach tego działania to 1 176 470,58 zł. Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych projektu, co daje kwotę – 999.999,99 zł.

Dzięki wdrożeniu projektu mieszkańcy Gminy zyskają dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego a Gmina upora się z niedoborem miejsc przedszkolnych. Efektem rzeczowym otrzymanego wsparcia będzie nowy budynek przedszkola z oddziałami żłobkowymi, do którego uczęszczać będzie 150 dzieci przedszkolnych . Budynek będzie także obejmował pomieszczenia żłobkowe przeznaczone dla 48 dzieci w wieku 2-3 lata; część ta jednak nie jest objęta wyżej określonym dofinansowaniem.

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0