Mała wielka gmina... Bralin

Treść strony

Polityka prywatności i cookies

e-Regulamin | Ciasteczka
 

Regulamin Portalu bralin.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://bralin.pl.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018poz. 1025 zezmianami zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zmianami).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Rozdział I Postanowienia ogólne.

1.    Definicje.

            Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

·     Newsletter– wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

·     Portal– Portal informacyjny dostępny pod adresem www.bralin.pl

·     Regulamin– Regulamin Portalu;

·     Administrator– Urząd Gminy Bralin, 63-640 Bralin, ul. Rynek 3.

·     Podmioty współpracujące– podmioty z którymi współpracuje Administrator;

·     Użytkownik- osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;

·     Usługa– usługa Newsletter

 

2.    Charakter prawny Portalu.

Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób, które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

Rozdział II Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.    Zakres usług.

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu, otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje dostosowane do potrzeb Użytkowników. 

Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.
 

Rozdział III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania Portalu:

Komputer PC z procesorem [2.0GHz], MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic), Windows 8 oraz Windows 10,
[1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym, RAM XP [1GB], Vista, Windows 7, Windows 10 [2GB], Rozdzielczość ekranu [1024×768], Mysz, Klawiatura, MS Internet Explorer 7.0 lub Firefox 3.0.

2.    Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych.

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

·     możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

·     obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;

·     obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;

·     możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

·     możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).

·     sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

·     możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika;
 

Rozdział IV Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.    Warunki zawarcia umowy.

Umowę o usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres mail.
Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu będą trwale usuwane z bazy,
Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

2.    Warunki rozwiązania umowy.

             Rozwiązanie umowy może nastąpić, w szczególności:

·     na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;

·     z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin;

·     poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

Zgoda na przesyłanie wiadomości oraz na przetwarzanie danych są ważne mimo wypisania się z Newslettera dopókinie zostaną odwołane.

 

Rozdział V Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze.

1.    Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest Urząd Gminy Bralin.

Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922 ze zmianami).
Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie Portalu, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych nie będzie przesyłał powiadomień.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. 

Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: inspektor.ochrony@bralin.pllub informatyk@bralin.pl
Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak na Portalu mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki, z których korzysta Portal. 

Celem ich wyłączenia proszę zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje.

2.    Prawa autorskie.

Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.2018 poz. 1191 ze zmianami).

Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
Można korzystać z tekstów zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. 

Wykorzystanie tekstów w innym celu nie wymaga zgody autora pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska twórcy danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu bralin.pl”.

Rozdział VI Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne, zmiany regulaminu.

1.    Postępowanie reklamacyjne.

Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: inspektor.ochrony@bralin.pl. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres: inspektor.ochrony@bralin.pllubinformatyk@bralin.pl

2.    Tryb zmiany Regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Portalu.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

1.    Prawo i sąd właściwy.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

2.    Wykładnia postanowień Regulaminu.

Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

 

 

POLITYKA COOKIES

 

 1. Administratorem danych jest Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin. 
 2. Przeglądarka internetowakorzysta w plików cookies. 
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu bralin.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu bralin.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

6.  Serwis bralin.pl wykorzystuje pliki:

a)   sesyjne– są tymczasowe i pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do chwili opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

b)   reklamowe– są tymczasowe, korzystające w celu obsługi funkcji „remarketing” Google AdWords i pozostają na urządzeniu użytkownika przez przedział czasowy, którego długość jest ustalana w Google AdWords przez operatora Serwisu bralin.pl;

7.   Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

UżytkownicySerwisu bralin.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu bralin.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. 

8.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym UżytkownikaSerwisu bralin.pl

9.   Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

 1. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operator Serwisu bralin.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje. 
 4. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


            Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności Użytkownika Serwisu bralin.pl należącego do Administratora.

Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: bralin.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych użytkowników swoich serwisów.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

            Administrator opracował informacje umieszczone w niniejszym serwisie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać te informacje. Zalecamy jednakże, aby sprawdzili Państwo informacje uzyskane w niniejszym serwisie przed wykorzystaniem ich w jakiejkolwiek formie. 

Użytkownicy niniejszego serwisu oświadczają, że zgadzają się korzystać z niego oraz z treści w nim zawartych na własne ryzyko. 

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0