Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Program finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

Planowany termin przyjmowania wniosków - wnioski można składać od 30 marca do 28 kwietnia w siedzibach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dl naszej gminy jest to oddział ARiMR w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

 

Kto może uzyskać pomoc?

Dofinansowanie może otrzymać rolnik albo małżonek rolnika, który m.in.:

• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

◦ gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub

◦ nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

• jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

• prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej (oprócz chowu i hodowli ryb)

• jest pełnoletni;

• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników  (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej rok poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;

• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty dofinansowania.

 

Wysokość dofinansowania i jego forma

Dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż 15 tys. euro), płatne w II transzach:
• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził zgodę na piśmie, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

 

Pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcia:

• obejmujące modernizację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• które mają na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie opłacalności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
◦ do co najmniej 10 tys. euro,
◦ co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
• w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

 

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

 

Inwestycje w środki trwałe:
• mogą dotyczyć tylko nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
• inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.

 

Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych).

 

Kolejność przysługiwania pomocy:

Zależy od jak największej sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

• powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,

• 16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,

• 12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;

b) kwalifikacje zawodowe rolnika (od 1 do 5 pkt);

c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);

d) biznesplan (od 0,5 do 3 pkt);

e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);

f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

 

Informacje pochodzą ze strony:

https://prow2014-2020.pl/restrukturyzacja-malych-gospodarstw/

 

Wnioski można pobrać na stronie: 

 http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw.html

 

Przydatne strony:

 http://prusy29.pl/5-krokow-do-premii-60-tys-dla-malych-gospodarstw/

http://prusy29.pl/jak-ugryzc-60-tys-na-restrukturyzacje-malych-gospodarstw/

http://www.strefaagro.echodnia.eu/artykul/60-tysiecy-zlotych-na-restrukturyzacje-malych-gospodarstw-jak-zwiekszyc-szanse

 

 

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0