Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Gmina Bralin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie.

 

W ramach projektu planuje się realizację czterech zadań:

  1. wyposażenie placu zabaw oraz dwóch oddziałów wraz z pomieszczeniem do leżakowania dla dzieci 3 i 4-letnich,
  2. objęcie wsparciem merytorycznym 1 nauczyciela. Zakres działań na rzecz grupy docelowej obejmować będzie jednoroczne studia podyplomowe z zakresu doskonalenia kompetencji/umiejętności/kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla jednego nauczyciela.
  3. dofinansowanie bieżącego funkcjonowania jednostki związanego ze zwiększeniem liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 50 dzieci,
  4. zakup pomocy dydaktycznych do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych, logopedycznych, umuzykalniająco-rytmicznych.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Bralin (o 50 miejsc) oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia logopedyczne, korekcyjno-ruchowe i umuzykalniająco-rytmiczne (poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć), a także zwiększenie kompetencji nauczycieli zatrudnionych (udział w studiach podyplomowych uprawniających do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami) w Przedszkolu Kwiaty Polskie.

Zgodnie z celami szczegółowymi poddziałania Gmina Bralin zaplanowała zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata, zminimalizowanie lub wyeliminowanie dysfunkcji występujących u dzieci poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć dla wychowanków przedszkola, w tym o specjalnych potrzebach oraz podniesienie wiedzy i kompetencji nauczyciela/pedagoga systemu oświaty w ramach studiów podyplomowych.

 

Wparciem w projekcie zostanie objęte 50 dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz nauczyciel, który w wyniku realizacji projektu nabędzie kompetencje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Obecnie 48 dzieci z Gminy Bralin uczęszcza do przedszkoli w sąsiednich gminach, powoduje to przede wszystkim utrudnienia logistyczne związane z dowożeniem dzieci do placówek. Działanie to pociąga za sobą comiesięczne koszty ponoszone przez Wnioskodawcę, dodatkowo w długookresowej perspektywie może zniechęcić rodziców do wysyłania dzieci do przedszkola.

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu to 455.573,70 zł, z czego dofinansowanie projektu z UE to: 387.237,64 zł.

 

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 30.06 2019 r.

  • Logotypy projektu

Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne mająca na celu przekazanie do użytkowania mieszkańcom atrakcyjnej bazy kulturalno-rekreacyjnej w postaci Domu Ludowego w miejscowości Nosale współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość realizowanej operacji: 325 064,50 zł, w tym ze środków EFRROW 206 838,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski.

 

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0