Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Program Priorytetowy – Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017” współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin przyjmowania wniosków – od 16.08.2017 roku. Nabór wniosków w ramach Programu odbywa się od dnia ogłoszenia naboru, do wyczerpania budżetu Programu, z uwzględnieniem puli wniosków rezerwowych o wartości do 20% ponad budżet Programu.

 

Cel Programu:

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez ulepszenie/ wymianę źródła ciepła w budynkach jedorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).

 

Okres trwania programu:

Pogram realizowany będzie w latach 2017-2019, przy czym:

  • umowy pożyczki będą zawierane do końca 2017r.
  • wypłata środków będzie następować do końca 2019r.

Termin zakończenia realizacji programu objętego pomocą finansową wynosi maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki.

 

      Rodzaje przedsięwzięć objętych programem:

Modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż:

  • kotłów olejowych,
  • kotłów gazowych,
  • kotłów gazowo-olejowych,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • wymiennika ciepła/węzła cieplnego,
  • kotłów na paliwa stałe, przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi – muszą one spełniać następujące warunki:

- posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,

- spełniać wymagania klasy 5.

 

Terminy i sposób składania wniosków:

Termin, sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru. Będzie on zamieszony na stronie WFOŚiGW.

 

Informacje dodatkowe:

– na realizację WFOŚiGW przeznacza 5 000 000 zł dla całego województwa,

- minimalny okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami wynosi 2 lata – oprocentowanie roczne 2,8%,

- koszty kwalifikowane (koszty bezpośrednio związane z czynnościami objętymi pomocą finansową) mogą być poniesione od momentu złożenia wniosku o udzielenie pomocy  finansowej do dnia 31.12.2018r.

 

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:  http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/

 

Program „PIECYK-2017”: http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/11/pp_piecyk_2017_28_10_2016.pdf

 

O ewentualnych zmianach poinformujemy niezwłocznie.

 

 

 

 

  • autor: Magdalena Jańska

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0